Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2016-11-25
Zamknięcie
----------
Grupa Azoty Siarkopol
Zapytanie ofertowe HL/18/Z/16
Pięciosiarczek Fosforu

                                                                                                     Grzybów dn. 24.11.2016r.HL/18/Z/16/100095003/                                                                                  Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

        Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na :

                Pięciosiarczek Fosforu – techniczny         - 3.200 kg Dostawa jednorazowa 

                    Złożona oferta powinna zawierać:                   - datę ważności oferty,                   - cenę  łącznie z propozycją płatności,                   - warunki dostawy       -  propozycję konfekcjonowania                   - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska nr tel.,                1. Termin składania ofert do 02.12.2016 r. 2. Oferty należy wysyłać na e-mail: ##hxpgzdeda.egotipgvx#at#vgjeppodin.rdb## 3. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu     zostaną odrzucone.4. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny5. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:a. Cena                       - 90 %b. Termin realizacji     - 10 %6. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:            Przedstawiciel  Działu Zakupów – Urszula Skuta – 015 864 93 10    Przedstawiciel ds. technicznych – Jamroży Józef –  015 864 94 48         

Wyszukiwarka