Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Ogłoszenia dla akcjonariuszy
Ogłoszenia dla akcjonariuszy
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 26.06.2024 r.Rozwiń

Zarząd Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Grzybowie (28-200 Staszów, Grzybów 34) w sali nr 5 (parter).

Przerwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpółkiRozwiń

Zarząd spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 marca 2024 roku podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpi w dniu 11 kwietnia 2024 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Spółki tj. w Grzybowie  nr 34 (28-200 Staszów), w Sali nr 5 (parter).

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28.03.2024 r.Rozwiń

Zarząd Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 marca 2024 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółki w Grzybowie (28-200 Staszów) w sali nr 5 (parter).

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 08.09.2023 r. Rozwiń

Zarząd Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 08 września 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Grzybowie (28-200 Staszów) w sali nr 5 (parter).

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28.06.2023 r. Rozwiń

Zarząd Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Grzybowie (28-200 Staszów) w sali nr 5 (parter).

Informacja o wypłacie dywidendy z zysku za rok 2021Rozwiń

Zarząd Spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie („Spółka”) informuje, że w dniu 29 lipca 2022 r. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021. Wypłata dywidendy z zysku za rok 2021 wynosi 0,77 zł brutto na jedną akcję.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 8 sierpnia 2022 r.

Dzień wypłaty dywidendy to 31 sierpnia 2022 r.

Od 1 marca 2021 r. za akcjonariusza Spółki jest uważana osoba wpisana do rejestru akcjonariuszy.

Osoby, które nie dokonały złożenia dokumentów akcji, powinni niezwłocznie skontaktować się ze Spółką. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Grzybowie (pokój nr 15 lub 52) w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 7.30-14.30. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Akcjonariusze, którzy chcą złożyć dyspozycję wypłaty dywidendy powinni niezwłocznie skontaktować się z Trigon Domem Maklerskim S.A.

Podpis na dyspozycji powinien zostać potwierdzony, w jeden z poniższych sposobów: 

  • elektronicznie za pomocą podpisu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, następnie dyspozycja powinna być odesłana w formie pliku PDF na adres e-mail: ##gtythig.pzrydcpgxjhon#at#igxvdc.ea##
  • notarialnie, a następnie dyspozycja powinna zostać wysyłana na adres:

Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków

  • w obecności pracownika Trigon Dom Maklerskiego S.A. (oddział w Krakowie, Częstochowie oraz Warszawie)

Oddziały Trigon Domu Maklerskiego S.A., czynne w dni robocze w godz. 8:45 – 17:00:

  • Kraków (ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków)
  • Częstochowa (Al. NMP 28, 42-200 Częstochowa)
  • Warszawa (Plac Unii, Budynek B, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa)

Akcjonariusze, którzy będą osobiście składali dyspozycję, proszeni są o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz numeru własnego rachunku bankowego.

Na dyspozycji wypłaty dywidendy należy wskazać własny numer rachunku bankowego. Akcjonariusze, którzy nie posiadają osobistego rachunku bankowego, mogą zlecić wypłatę dywidendy przekazem pocztowym. W tym przypadku koszt opłat pocztowych za przekaz pocztowy ponosi Akcjonariusz.

Spadkobiercy akcjonariusza powinni przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do akcji Spółki wynikające z dziedziczenia (prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku po zmarłym akcjonariuszu lub/i notarialne poświadczenie dziedziczenia, odpis, ewentualnie umowę lub postanowienie o dziale spadku), chyba, że dokumenty takie zostały już przedstawione w Spółce.

Współwłaściciele, którzy nabyli akcje w wyniku postępowania spadkowego  powinni przesłać dokumenty razem, w jednym liście. Należy złożyć zgodne, pisemne oświadczenia wskazujące osobę upoważnioną do odbioru dywidendy oraz dyspozycję wypłaty wypełnioną przez wskazaną w oświadczeniach osobę.

Odbiór dywidendy w imieniu akcjonariusza niepełnoletniego lub ubezwłasnowolnionego

Wypłaty dywidendy w imieniu niepełnoletniego akcjonariusza może dokonać rodzic jako przedstawiciel ustawowy lub tak jak w przypadku akcjonariusza ubezwłasnowolnionego – opiekun lub kurator, po przedstawieniu stosownego postanowienia sądu opiekuńczego.

Dodatkowo informujemy, że kwota wypłacanej dywidendy za rok 2021 zostanie pomniejszona o 19% zryczałtowanego podatku dochodowego, który jest pobierany
i odprowadzany przez płatnika tego podatku, na rachunek właściwego urzędu skarbowego (na podstawie art. 30a ust. 1 pkt. 4, art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Akcjonariusze będący osobami fizycznymi nie wykazują w rocznych zeznaniach podatkowych przychodów uzyskanych z tytułu wypłaconych dywidend oraz kwoty pobranego zryczałtowanego podatku.

Osoby, które zdefiniują sposób wypłaty dywidendy po 26 sierpnia 2022 r. będą otrzymywać wypłatę zgodnie z ustalonym przez Dom Maklerski i Spółkę harmonogramem. Dyspozycje złożone do 15 dnia miesiąca, będą realizowane w danym miesiącu, po otrzymaniu środków od Spółki, dyspozycje złożone po 15 dniu danego miesiąca będą realizowane w kolejnym miesiącu, chyba, że Spółka i Dom Maklerski podejmą inną decyzję.

Z Trigon Domem Maklerskim S.A. można się kontaktować korespondencyjnie na adres mailowy: ##gtythig.pzrydcpgxjhon#at#igxvdc.ea##, telefonicznie pod numer tel. +48 126 292 424, +48 126 292 411 lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta tel.: 801 292 292, +48 126 292 292, +48 122 887 878 (opłata zgodnie z taryfą operatora) w dni robocze w godz. 10:00 – 16:00.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21.09.2022 r. Rozwiń

Zarząd Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 września 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Grzybowie (28-200 Staszów) w sali nr 5 (parter).

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.07.2022r.Rozwiń

Zarząd Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz§ 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 29 lipca 2022 r. o godz. 11 :00 w siedzibie Spółki w Grzybowie (28-200 Staszów) w sali nr 5 (parter).

Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18.05.2022 r. Rozwiń

Zarząd Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 18 maja 2022 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Grzybowie (28-200 Staszów) w sali nr 5 (parter).

Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.09.2021 r. Rozwiń

Zarząd Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 15 września 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Grzybowie (28-200 Staszów) w sali nr 5 (parter).

Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27.07.2021 r. Rozwiń

Zarząd Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 lipca 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Grzybowie (28-200 Staszów) w sali nr 5 (parter).

Wezwanie nr 2 do złożenia dokumentów akcjiRozwiń
Wezwanie nr 3 do złożenia dokumentów akcjiRozwiń
Wezwanie nr 4 do złożenia dokumentów akcjiRozwiń
Wezwanie nr 5 do złożenia dokumentów akcjiRozwiń
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy na dzień 31 lipca 2020 r.Rozwiń

Zarząd Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki "Siarkopol" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Grzybowie (28-200 Staszów) w sali nr 5 (parter).

 

 

 

Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.04.2020 r.Rozwiń

Zarząd Spółki Grupa Azoty Kopanie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie informuje, że mając ma uwadze wprowadzony na obszarze  Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i wynikające z tego ograniczenia, w szczególności w zakresie przemieszczania się osób przebywających na obszarze RP oraz zalecenia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i unikania ryzyka zakażenia, odwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie  Zarząd  Spółki  informuje,  że  nowy  termin Walnego  Zgromadzenia  zostanie  ustalony niezwłocznie  po  ustaniu  przyczyn  odwołania,  a  zwołanie Walnego Zgromadzenia nastąpi stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

24.04.2020 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AkcjonariuszyRozwiń

Przedmiotowe ogłoszenie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 64/2020 z dnia 01.04.2020 r. pod poz. 17153.

Wyszukiwarka