Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2016-12-13
Zamknięcie
----------
Grupa Azoty Siarkopol
Zapytanie ofertowe 28/2016
Prosimy o przedłożenie oferty cenowo-terminowej na materiały biurowe i eksploatacyjne

                                                                                                                                                                                                                                                                   Grzybów, dnia 12.12.2016r.

                                                 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E 28/2016

Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na : 

1. Materiały biurowe i eksploatacyjne -  według załączonego wykazu na 2017 rok.(REALIZACJA DOSTAW – SUKCESYWNIE)

Złożona oferta powinna zawierać:  - datę ważności oferty,  - cenę  łącznie z propozycją płatności  - upust w % na pozostały asortyment z oferty katalogowej oferenta  - warunki dostawy  - termin realizacji zamówień  - osoba kontaktowa z podaniem nazwiska nr tel.,             Termin składania ofert  do  22.12.2016 r.

Oferty należy wysyłać na e-mail: ##hxpgzdeda.egotipgvx#at#vgjeppodin.rdb##                                            1. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną                 odrzucone.2. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny3. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:    a. Cena                       - 90%    b. Termin płatności     - 10 %4. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:  - Przedstawiciel  Zespołu Zakupów – Skuta Urszula – tel. 725 444 734 (materiały biurowe)  - Przedstawiciel  Zespołu Zakupów – Kufel Piotr - tel. 781 440 184 (materiały eksploatacyjne) 

Wyszukiwarka