Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2016-11-29
Zamknięcie
----------
Grupa Azoty Siarkopol
Zapytanie ofertowe 19/2016
Prosimy o przedłożenie oferty cenowo-terminowej na odzież ochronną i roboczą zgodnie z wykazem


                                                                                                                                                                                                                                                             Grzybów dn. 28.11.2016r.

                                                 

         Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E 19/2016

Prosimy o przedłożenie oferty cenowo – terminowej na : 

1. Odzież ochronna i robocza z logo firmy (do uzgodnienia), obuwie, sprzęt ochrony               osobistej oraz środki czystości według załączonego wykazu na 2017 rok.    (REALIZACJA DOSTAW – KWARTALNIE)

Złożona oferta powinna zawierać:- datę ważności oferty,- cenę  łącznie z propozycją płatności- atesty, deklaracja zgodności- warunki dostawy- termin realizacji zamówień- osoba kontaktowa z podaniem nazwiska nr tel.,- zastrzegamy sobie prawo częściowych realizacji złożonych ofert             Termin składania ofert  do  15.12.2016 r.

Oferty należy wysyłać na e-mail: ##hxpgzdeda.egotipgvx#at#vgjeppodin.rdb##                                            1. Oferty złożone po terminie i nie spełniające warunków udziału w postępowaniu zostaną                  odrzucone.2. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia wyboru ofert bez podania  przyczyny3. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium:       a. Cena                      - 80 %       b. Jakość           -15 %       c. Termin płatności      -5 %4. Upoważnione  osoby do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego:     Przedstawiciel  Zespołu Zakupów – Skuta Urszula – tel. 725 444 734    Przedstawiciel  BHP – Markiewicz Michał – tel. 784 025 659

Wyszukiwarka