Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2016-07-11
Zamknięcie
----------
Grupa Azoty Siarkopol
Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyboru wykonawców na świadczenie usług
Opracowanie projektu likwidacji nieczynnej instalacji Dwusiarczku węgla oraz instalacji Siarczku sodu.

Ogłoszenie

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie, 28 – 200 Staszów, informuje, że zamierza zawrzeć umowę na:  „Opracowanie projektu likwidacji nieczynnej instalacji Dwusiarczku węgla oraz instalacji  Siarczku sodu, zlokalizowanych na terenie Zakładu Chemicznego  w Dobrowie” – celem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.

Zakres opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t. j Dz.U 2013 r.  poz. 1409 z późn. zm.) obejmuje :

1. szkice usytuowania obiektów budowlanych;2. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;3. opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;4. projekt rozbiórki obiektów;5. wszelkie wymagane prawem pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi oraz  przedmiar robót  i kosztorys inwestorski odrębny dla poszczególnych obiektów budowlanych.

Podmioty zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym prosimy o wypełnienie wniosków wg. załączonego wzoru i przesłanie ich do dnia 28.07.2016 r., do godz. 15.00 na adres poczty elektronicznej: ##bpgopccp.qpz#at#vgjeppodin.rdb##   tel. kontaktowy:  882 128 024.

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie zastrzega:

prawo swobodnego wyboru podmiotów do składania ofert• prawo unieważnienia postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.

Zapraszamy do udziału w postępowaniu!

Załącznik:Wniosek o dopuszczenie do postępowania.

Wyszukiwarka