Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Otwarcie
2019-06-17
Zamknięcie
2019-07-03
Grupa Azoty Siarkopol
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie 28-200 Staszów, ogłasza drugi pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż używanych środków trwałych.

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie 28-200 Staszów, ogłasza drugi pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż używanych środków trwałych:

1. Samochód osobowy Fiat, nr rej. TSZ91AG, Typ Albea 178; Ciężar 1040; rodzaj napędu: benzyna bezołowiowa; pojemność skokowa silnika: 1242 cm3; rok produkcji 2004; kolor: kość słoniowa/jasna; przebieg: 251 077 km; badania techniczne ważne do dnia: 20.02.2020r.; stan techniczny: przeciętny.

Cena wywoławcza: 1 200,00 zł (brutto)

Wadium: 120,00 zł

2. Samochód osobowy Łada 4x4, nr rej. TSZ 01381; Typ 2121; Ciężar 1210; rodzaj napędu: benzyna bezołowiowa; pojemność skokowa silnika: 1690 cm3; rok produkcji 2008; kolor: zielony; przebieg: 37 760 km; badania techniczne ważne do dnia: 17.01.2020r.; stan techniczny: przeciętny.

Cena wywoławcza: 5133,00 zł (brutto)

Wadium: 513,00 zł

3. Wózek widłowy Toyota, Model pojazdu: 6FG20-13558; rok produkcji: 1998; udźwig 2,5 T; rodzaj napędu: benzyna-gaz; stan techniczny: do remontu.

Cena wywoławcza: 12 000,00 zł (brutto)

Wadium: 1 200,00 zł

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Do postępowania przetargowego mogą przystąpić:

1. Osoby fizyczne.

2. Osoby prawne.

3. Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Osoba fizyczna przystępująca do postępowania może działać osobiście lub przez prawidłowo ustanowionego pełnomocnika. Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej działa zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Podmioty, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą być reprezentowane przez prawidłowo ustanowionego pełnomocnika.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przez oferenta wyznaczonej kwoty wadium, złożenie oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Przetarg na sprzedaż używanych środków trwałych”. Wadium należy wpłacić na konto bankowe w Banku PeKaO SA I O/Staszów nr konta 95 1240 2803 1111 0000 3287 8211 w terminie do 28.06.2019r., natomiast oferty należy składać w sekretariacie Spółki na adres jw. w terminie do 03.07.2019r.

W ofercie należy podać: pełną nazwę oferenta, adres, NIP, aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej, dokument potwierdzający uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych w przypadku gdy oferentem jest Spółka prawa handlowego, proponowaną cenę, telefon kontaktowy, potwierdzenie wpłaty wadium.

Ponadto warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie:

Oświadczenia o zapoznaniu się z Ogólnymi warunkami przetargu – Regulaminem (Załącznik nr 1).

Oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu postępowania oraz dokonaniem jego wizji lokalnej (Załącznik nr 2).

Danych podmiotu przystępującego do przetargu (Załącznik nr 3) wraz z podaniem nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku gdy podmiot nie wygra przetargu.

Prosimy również o podanie nr telefonu kontaktowego oraz adresu e-mailowego (o ile podmiot posiada adres poczty elektronicznej).

Warunkiem złożenia oferty jest przeprowadzenie wizji lokalnej pojazdów, która odbędzie się na terenie Zakładu Chemicznego, Dobrów 19, 28-142 Dobrów, w dniach od 17.06.2019r. do 27.06.2019r. w godz.: 8:00-14:00.

Komisyjne rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi do dnia 10.07.2019r. w siedzibie Spółki. W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji ustnej, a o jego miejscu i terminie oferenci, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty zostaną powiadomieni telefonicznie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po zakończeniu postępowania przetargowego. Wadium złożone przez zwycięzcę przetargu zostanie zarachowane na poczet ceny kupna. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent uchyli się od zawarcia umowy. Wydanie przedmiotu postępowania nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży, po uprzednim dokonaniu zapłaty pozostałej ceny nabycia. W sytuacji gdy zwycięzca przetargu nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.

Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania lub zamknięcia przetargu w każdym czasie przetargu bez podania przyczyny i bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Przetarg organizowany jest przez Dział Infrastruktury Spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. z siedzibą w Grzybowie, w którym dostępne są szczegółowe warunki przetargu (Regulamin).

Wszelkich informacji dotyczących ww. przetargu udziela Pani Joanna Kondek – Z-ca Kierownika Działu Infrastruktury, telefon 784 025 662 lub 15 864 9162.

ZAŁĄCZNIK Ogłoszenie

Wyszukiwarka