Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Analizy materiałów różnych

Przedmiot badańNorma badawczaZasada metody
Przemiany termiczne - wykresOA/10/LJMetoda z użyciem różnicowego kalorymetru skaningowego DSC1.
Rozkład wielkości cząstek - pomiar w roztworach wodnych z detergentemOA/11/LJ (podstawa opracowania: ISO 13320)Metoda dyfrakcji laserowej. Analiza przy pomocy analizatora Mastersizer Hydro 2000Mu Malvern. Dyspergant: woda lub woda z detergentem.
Powierzchnia właściwa OA/3/LJ (podstawa opracowania: PN-ISO 9277)Metoda BET. Pomiar  przy pomocy analizatora Gemini VII 2390t, Producent: Micromeritics.
Oznaczenie gęstości przy użyciu gęstościomierza -Metoda oscylacyjna z U-rurką. Pomiar przy pomocy gęstościomierza DMA 4100 Anton Paar.
Oznaczenie współczynnika załamania światła -Metoda refraktometryczna. Pomiar wykonany przy użyciu refraktometru fotoelektrycznego Abbemat 350 Anton Paar, przy długości fali 589,3 nm.
Wykonanie widma IR próbek ciekłych w zakresie 4000-400 cm-1 -Widmo wykonane przy pomocy spektrofotometru IR Nicolett iS10 Thermo.
Oznaczanie gęstości nasypowejSM/16/ChJ (podstawa opracowania: PN-80/C-04532)Określenie ilości materiału sypkiego w skalibrowanym pojemniku o znanej objętości.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Wyszukiwarka