Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Energia elektryczna

AktualnościRozwiń

Wzorce umów zawieranych z odbiorcami i sprzedawcami

Regulamin wykonywania umów kompleksowych

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. informuje, że:

  1. z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2538 z późn. zm.).
  2. w cenniku energii elektrycznej na 2019 r. zostały uwzględnione ceny i stawki opłat zgodnie z przepisami ww. ustawy. Ceny energii elektrycznej są dostępne w Biurze Zarządzania Energią i Efektywnością Energetyczną. Informację o nich można także uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 15 864 91 68 lub 15 864 94 06.
  3. nowe rozwiązania prawne wynikające z przedmiotowej ustawy zostaną uwzględnione w rozliczeniach od 1 stycznia 2019 r., przy czym w początkowym okresie 2019 r. mogą one jeszcze nie obejmować niektórych naszych klientów. W takich przypadkach zostaną dokonane odpowiednie korektywystawionych faktur przy uwzględnieniu regulacji ww. ustawy. W związku z powyższym, prosimy o terminowe regulowanie należności wynikających z wystawionych faktur.
  4. w związku z możliwą nowelizacji ww. ustawy oraz koniecznością wydania rozporządzeń do niej, zastrzegamy sobie prawo dokonywania rozliczeń zgodnie z nowymi regulacjami w tym zakresie.
  5. w dniu 25 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r., poz. 42). Zgodnie z art. 106 przedmiotowej ustawy, od dnia 25 stycznia 2019 r. stawka opłaty kogeneracyjnej wynosi 1,58 zł za 1 MWh i obowiązujedo końca 2019 r. W związku z powyższym, w rozliczeniu opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej w 2019 r. zostanie uwzględniona ww. opłata kogeneracyjna.

---

Zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2, przedstawiamy Państwu projekt zmian IRiESD w formacie PDF w postaci Karty aktualizacji nr 1/2017. Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu pocztą elektroniczną na adres: ##hxpgzdeda.dhs#at#vgjeppodin.rdb##, w tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 2017. Termin składania uwag: do 24.05.2017 r.

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej (format DOC) oraz wersję podpisaną (w formacie) PDF. Grupa Azoty Siarkopol S.A., pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami zamieści zatwierdzoną IRiESD wraz z raportem z konsultacji IRiESD.

---

„Informujemy, iż zakończyliśmy proces konsultacji zmian w IRiESD Grupa Azoty Siarkopol S.A.. Karta aktualizacji oraz raport z konsultacji znajdują się w katalogu IRiESD”

---

Zgodnie z procedurą określoną w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (z późniejszymi zmianami) art. 9g ust 2 przedstawiamy Państwu projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego Spółki ( IRiESD) w formacie PDF. Prosimy o zgłaszanie uwag do przedstawionego projektu do dnia 1 grudnia 2015 r. pocztą elektroniczną na adres: ##hxpgzdeda.dhs#at#vgjeppodin.rdb##, w tytule wiadomości prosimy wpisywać: IRiESD 2015. 

Zebrane uwagi prosimy przesłać w formie edytowalnej w wersji DOC oraz wersję podpisaną w PDF. Grupa Azoty Siarkopol S.A. pełniąca funkcję Operatora Systemu Dystrybucyjnego po zapoznaniu się z Państwa uwagami zamieści zatwierdzoną IRiESD wraz z raportem z konsultacji IRiESD.

---

Informujemy, iż decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4711-28(15)/2013/2014/18872/ZJ z dnia 5 sierpnia 2014 r., od dnia 1 stycznia 2015 r. Spółka Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. została wyznaczona Operatorem Systemu Dystrybucyjnego majątku dystrybucyjnego.”

KomunikatyRozwiń

Sprzedawca zobowiązany

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DZO.WKP.496.4.30.2022.Mpo z dnia 24 października 2022 r. wyznaczono z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. przedsiębiorstwo energetyczne Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” Spółka Akcyjna  Sprzedawcą Zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” Spółka Akcyjna.

Sprzedawca zobowiązany na obszarze OSD

Sprzedaż rezerwowa

Sprzedawca z urzędu

Na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. funkcję sprzedawcy z urzędu energii elektrycznej pełni PGE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów.

Sprzedawcy energii elektrycznej

Lista sprzedawców energii elektrycznej mogących świadczyć usługę sprzedaży na terenie OSD

 

Obowiązki informacyjne dotyczące działalności OSDRozwiń

Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV na terenie działania OSDn Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie. Stan na 15.09.2022 r. 

Informacja dotycząca potencjalnej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV na obszarze OSDn Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. (zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne art. 7 ust. 8l) – Stan na dzień 15.09.2022 r.

Informacja dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w:

Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej dotyczącej sieci elektroenergetycznej dla której Spółka Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. pełni funkcję OSDn:

Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (zgodnie z art. 7 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.)

Taryfa w zakresie dystrybucji energii elektrycznej

Kodeks sieci dotyczący przyłączenia i odbioru jednostek wytwórczychRozwiń
KontaktRozwiń
Reklamacje w formie pisemnej prosimy przesyłać na adres:
 
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
Grzybów, 28-200 Staszów
z dopiskiem „Reklamacja - Dział CCE”
 
lub w formie elektronicznej na adres:
 
 
Telefony kontaktowe osób odpowiedzialnych za rozliczenia usług dystrybucyjnych i sprzedaży energii elektrycznej:
Dariusz Kąsek
tel. +48 15 864 91 26
##spgxjho.zphtz#at#vgjeppodin.rdb##


Pozostałe sprawy (nie dotyczy reklamacji):
Stanisław Mołas
tel. +48 15 864 91 68
##hipcxhapl.bdaph#at#vgjeppodin.rdb##

Awarie – zgłoszenia techniczne
Utrzymanie Ruchu Elektrycznego - Obszar Dobrów oraz Grzybów: 726 870 030
Utrzymanie Ruchu Elektrycznego - Obszar Osiek: 15 867 0275

Wyszukiwarka