Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Stanowisko Grupy Azoty
12.06.2014
Stanowisko Grupy Azoty
Grupa Azoty jest spółką notowaną na giełdzie, w związku z tym każdy chętny może obracać jej akcjami.

Przyjmujemy do wiadomości fakt zmian w akcjonariacie Spółki. Z satysfakcją przyjmujemy, iż firma cieszy się dużym zainteresowaniem inwestorów.

Grupa Azoty jest dobrze zabezpieczona przed próbą ewentualnego wrogiego przejęcia, co gwarantuje obecna struktura akcjonariatu oraz przyjęte w statucie Spółki mechanizmy zabezpieczające. Wszystko to daje pewność bezpiecznej realizacji celów strategicznych Spółki zapewniających integrację i konsolidację polskiej chemii w kolejnych latach.

Dzięki skutecznym działaniom konsolidacyjnym, a także efektywnemu zarządzaniu znacznie  wzrosła wartość firmy. Dobre i coraz lepsze wyniki finansowe oraz systematyczny wzrost wartości  firmy to także najlepszy gwarant jej bezpieczeństwa. Przyjęty przed laty i konsekwentnie zrealizowany  plan konsolidacji polskiej chemii okazał się słuszny i zamierzamy nadal budować wartość spółki w drodze dalszej konsolidacji dającej efekty synergii kosztów i pozwalającej na optymalizację przychodów Grupy Azoty.Nabycie akcji przez Acron traktujemy jako wyraz akceptacji dotychczasowych działań Zarządu. We wtorek 10 czerwca 2014 r. w Tarnowie odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego byli obecni przedstawiciele Norica Holding. Akcjonariusze przyjęli  sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 rok oraz udzielili absolutorium Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej.

Ministerstwo Skarbu Państwa wyraźnie stwierdziło, że nie odda Acronowi kontroli nad Grupą Azoty. Zwiększając swój udział w akcjonariacie Grupy Acron świadomie określił swoją rolę jako inwestora finansowego.  Wynika zatem z tego, że zakup kolejnego pakietu akcji to dla Acronu inwestycja o wyższej stopie zwrotu, niż rozwój własnego biznesu. To tylko dowodzi pozycji Grupy Azoty oraz tego, że konkurenci doceniają działania i strategię przyjętą przez Grupę Azoty.

Wyszukiwarka