Wydarzenia i aktualności

wpis 1 / 111

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty "Siarkopol" S.A.

Zarząd Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 47 ust. 2 oraz § 54 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016 roku o godz. 11:00 w siedzibie Spółki w Grzybowie, na sali konferencyjnej (parter sala nr 5).
Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdań i ocen Rady Nadzorczej.
7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2016 roku przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską.
8. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.
12. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej VI kadencji.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Stosownie do art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do artykułu 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w budynku Zarządu Spółki w Grzybowie, pokój nr 3, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W tym samym miejscu, na 7 dni przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszom zostaną udostępnione odpisy materiałów objętych porządkiem obrad, zgodnie z art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

W celu sprawnej rejestracji akcjonariuszy Zarząd prosi o przybycie co najmniej na 30 minut przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie ukazało się 26 maja 2017 roku w numerze nr 101/2017 Monitora Sądowego i Gospodarczego pod pozycją 20108.

wpis 1 / 111

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.