Wydarzenia i aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.

Rada Nadzorcza spółki Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na Członka Zarządu Spółki.

Termin przyjmowania zgłoszeń do niniejszego postępowania upływa 16 grudnia 2019 r. o godzinie 12:00. (decyduje data doręczenia do siedziby Spółki).„Dokumenty sprawozdawcze Spółki dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df
Numer KRS Spółki to 0000185170.”KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ORGANÓW KORPORACYJNYCH SPÓŁKI


1. Ochrona danych osobowych w ramach Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Niniejsza polityka („Polityka”) dotyczy danych osobowych, które zbiera Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. („Spólka”) prowadząca postępowanie rekrutacyjne/ konkursowe.

Administratorem danych osobowych jest Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.

Lp.

Nazwa spółki
Adres spółki
Dane kontaktowe spółki
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

a.i.1.

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
Grzybów 28-200 Staszów
tel.: + 48 15 864 92 01
Iod.siarkopol@grupaazoty.com


W niniejszej polityce informujemy o sposobach, w jakich dane osobowe są wykorzystywane, a także o prawach osób fizycznych związanych ze zbieraniem i wykorzystywaniem takich danych. Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na adres e-mail podany powyżej.

2. Co reguluje polityka prywatności?

Niniejsza polityka dotyczy zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych kandydatów na członków organów korporacyjnych („Kandydaci” lub „Państwo”) bez względu na podstawę prawną zatrudnienia.

3. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy?

3.1 Dane Kandydatów

3.1.1 Obowiązkowe dane Kandydatów
Od Kandydatów zbieramy podstawowe dane, takie jak imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, a także inne dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązku nałożonego przepisem prawa.

Ponadto od Kandydatów na członków organów korporacyjnych zbieramy dane, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym – w przypadku Kandydatów na członka zarządu, oraz dane, o których mowa w art. 19 i 19c ww. ustawy – w przypadku Kandydatów na członka rady nadzorczej.

Podanie tych danych przez Kandydatów jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych jest niemożność nawiązania zatrudnienia.

3.1.2 Pozostałe dane o Kandydatach
Przy okazji przesyłania życiorysów (CV) bezpośrednio do Spółki, mogą Państwo również podać inne dane, takie jak Państwa wizerunek utrwalony na zdjęciu. Podanie tych danych przez Kandydatów jest całkowicie dobrowolne.

3.1.3 Dane wrażliwe
Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą również obejmować specjalne, szczególnie wrażliwe kategorie danych, takie jak informacje dotyczące stopnia niepełnosprawności. Będą one szczególnie chronione przez Spółkę. W szczególności takie dane nie będą udostępniane żadnym niepowołanym osobom.

3.1.4 Dane dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa
Przetwarzane przez nas dane mogą obejmować dane osobowe dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa wyłącznie w sytuacji gdy obowiązek ich zbierania i przetwarzania wynika z przepisów prawa.

3.1.5 Dane kontaktowe
W ramach rekrutacji zbieramy dane umożliwiające kontakt z Kandydatem, takie jak adres e-mail lub numer telefonu. W celu uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym niezbędne jest podanie adresu e-mail; podanie numeru telefonu może przyczynić się do ułatwienia kontaktu z Państwem.

4. Na jakiej podstawie prawnej i do jakich celów przetwarzamy dane osobowe?

4.1 Podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:
 1. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa lub zgodnie z Państwa żądaniem jest niezbędne do podjęcia konkretnych czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;

 2. przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub gdy wprost nakazuje nam to przepis prawa, np. art. 19, 19c, 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 3. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów Spółki lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas przetwarzania danych osobowych na tej podstawie zawsze staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością;

 4. Takimi „uzasadnionymi interesami” są:
  1. ustalanie lub dochodzenie przez Spółki roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;

  2. podejmowanie środków w celu utrzymania działań operacyjnych (np. planowanie zatrudnienia w Grupie Azoty, planowanie budżetu, planowanie przestrzeni itp.);

 5. w niektórych przypadkach, gdy uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

4.2 Podstawa prawna przetwarzania danych wrażliwych
Szczególne kategorie danych osobowych mogą być przetwarzane przez Spółki jedynie w szczególnych przypadkach, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszych zobowiązań wynikających z zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego lub ochrony socjalnej - dotyczy to danych osobowych obejmujących stopień niepełnosprawności i związane z nim szczególne uprawnienia.

4.3 Podstawa prawna przetwarzania danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa
Przetwarzane przez nas dane mogą obejmować dane osobowe dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa wyłącznie w sytuacji gdy obowiązek ich zbierania i przetwarzania wynika z przepisów prawa i ich przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych.

4.4 Zgoda na przetwarzanie danych
Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, może być ona odwołana w każdej chwili w sposób równie łatwy, jak została udzielona. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych, do których podania nie są Państwo zobowiązani, nie będzie skutkowało odmową nawiązania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego z Kandydatem, a jej odwołanie nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla Kandydata.

4.5 Cel przetwarzania danych
Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne dla jego osiągnięcia. Dane osobowe Kandydatów przetwarzamy w celu:
 1. podejmowania działań rekrutacyjnych;

 2. przygotowania umów (kontraktów menadżerskich);

 3. przestrzegania wszelkich obowiązków prawnych nałożonych na Spółkę w stosunku do Kandydatów;

1. Jak chronimy dane osobowe?
Spółka dopuszcza do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby do tego upoważnione. Wszyscy pracownicy Spółki uzyskujący dostęp do danych osobowych muszą przestrzegać wewnętrznych zasad i procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celu ich ochrony i zapewnienia poufności. Są oni również zobowiązani do przestrzegania wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych.

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych Kandydatów przed nieuprawnionym, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem oraz przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Te środki bezpieczeństwa zostały wdrożone przy uwzględnieniu najnowszego stanu techniki, kosztów wdrożenia, zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem danych wrażliwych.

2. Kto ma dostęp do danych osobowych i komu są one przekazywane?
Informujemy, iż celem wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, możemy przekazywać dane do Grupy Azoty S.A.

2.1 Poza Grupę Azoty
Możemy przekazywać dane osobowe odbiorcom oraz innym stronom trzecim, aby realizować cele wymienione w punkcie 4.5 w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań przez nas zleconych, jeżeli wymaga od nas tego przepis prawa lub jeżeli dysponujemy inną podstawą prawną. Za odbiorców lub inne strony trzecie mogą być uznane:

b) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak nasi dostawcy systemów informatycznych i ich podwykonawcy; Tego typu podmioty nie decydują samodzielnie o tym, w jaki sposób przetwarzać Państwa dane osobowe. Przetwarzanie przez nie danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółki. Spółki mają kontrolę nad działaniem takich podmiotów za pomocą odpowiednich zapisów umownych chroniących Państwa prywatność.

c) podmioty takie, jak:
 • doradcy prawni lub

 • dostawcy usług kurierskich lub pocztowych.

Tego typu podmioty są samodzielnymi administratorami danych, co oznacza, że Spółka nie ma wpływu na to, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzają one Państwa dane osobowe. Spółka nie jest odpowiedzialna za zgodność działalności takich podmiotów z przepisami.

d) wszelkie krajowe organy administracji publicznej, organy innych państw członkowskich UE (np. organy powołane do ochrony danych osobowych w innych państwach członkowskich) lub sądy, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo krajowe lub unijne albo na ich żądanie.

3. Jak długo przechowujemy Państwa dane?
Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak to konieczne, aby osiągnąć cel, w którym zostały one zgromadzone lub aby było to zgodne z wymogami prawnymi.

Dane osobowe Kandydatów są przetwarzane przez cały czas trwania procesu rekrutacji. Po upływie tego czasu dane osobowe Kandydatów w zakresie informacji o przeprowadzonej rekrutacji będą przetwarzane przez okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych w celu umożliwienia Spółce obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia takich roszczeń, jeżeli zaistnieje ryzyko wysunięcia takich roszczeń przez lub w stosunku do Spółki; co do zasady jest to okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Jeśli jednak pragną Państwo, aby dotyczące Państwa dane osobowe zostały usunięte z naszych baz danych, istnieje możliwość złożenia wniosku zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 8, który rozpatrzymy w sposób tam określony.

4. Jakie przysługują Państwu prawa i jak można z nich korzystać?

4.1 Przysługujące prawa
Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę. Jeśli uważają Państwo, że jakiekolwiek informacje dotyczące Państwa osoby są nieprawidłowe lub niekompletne, mają również Państwo prawo wnieść o ich sprostowanie w sposób określony w punkcie 8.2. poniżej. Spółka niezwłocznie skorygują takie informacje. Mają Państwo również prawo do:
 1. wycofania Państwa zgody w przypadku, gdy Spółka uzyskała taką zgodę na przetwarzanie danych osobowych (przy zastrzeżeniu, że wycofanie to nie naruszy zgodności z prawem przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem);

 2. żądania usunięcia Państwa danych osobowych;

 3. żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

 4. sprzeciwienia się – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeżeli takie przetwarzanie dokonywane jest w celu realizacji interesu publicznego lub uzasadnionych interesów Spółki;

 5. przeniesienia danych, tj. otrzymania danych osobowych przekazanych Spółce w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Spółki i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.

Spółka będzie weryfikować Państwa prośby, żądania lub sprzeciwy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności RODO.

Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

4.2 Korzystanie z przysługujących Państwu praw
Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem danych osobowych, email iod.siarkopol@grupaazoty.com.

Jeśli nie są Państwo usatysfakcjonowani sposobem, w jaki Spółki przetwarzają Państwa dane osobowe, prosimy o powiadomienie nas o zaistniałym problemie, a my zbadamy wszelkie powstałe nieprawidłowości. Prosimy zgłaszać swoje wątpliwości sposobami wskazanymi powyżej.

Jeśli będą mieli Państwo zastrzeżenia do reakcji Spółki, istnieje również możliwość złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu zapewnienia aktualności i dokładności danych osobowych, możemy okresowo prosić Państwa o sprawdzenie i potwierdzenie danych osobowych, które posiadamy na Państwa temat lub poinformowanie nas o wszelkich zmianach dotyczących tych danych osobowych (takich jak np. zmiana adresu lub numeru telefonu kontaktowego)..

5. Aktualizacje polityki prywatności
Niniejsza polityka została zaktualizowana w dniu 28.11.2019 r. i może podlegać dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian lub uzupełnień w przetwarzaniu danych osobowych opisanym w niniejszej polityce, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną Państwu przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej w Spółce.

wpis 1 / 111

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.