Bezpieczeństwo

Dobrów, maj 2017Informacja
na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie GA SIARKOPOL S.A. - Zakład Chemiczny w DobrowieLokalizacja zakładu:

GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI
„SIARKOPOL” S.A.
Zakład Chemiczny
28-142 Dobrów
gmina Tuczępy,
powiat buski

Siedziba prowadzącego zakład:

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki
„Siarkopol” S.A.
Grzybów
28-200 StaszówDane teleadresowe:

telefon: +48 41 8642636

e-mail: siarkopol@grupaazoty.com

strona WWW: www.siarkopol.grupaazoty.comOpis Zakładu Chemicznego:

Zakład Produkcji Chemicznej położony jest w obszarze niezabudowanym, w oddaleniu od skupisk ludzkich i traktów komunikacyjnych. Teren Zakładu otoczony jest obszarami zielonymi – lasy, łąki. Najbliższym zamieszkałym terenem jest wieś Wierzbica. Odległość terenu Zakładu od najbliżej położonych zabudowań wynosi ok. 1 km.

W odległości ok. 750 m. od zakładu przebiegają tory linii kolejowej trasy LHS i Chmielów - Włoszczowa.

Przedmiot działalności Zakładu Chemicznego:

 • przyjmowanie dwusiarczku węgla (CS2) celem uzupełnienia braków w instalacji produkcji siarki nierozpuszczalnej,

 • przyjmowanie i magazynowanie siarki płynnej,

 • produkcja siarki nierozpuszczalnej w dwusiarczku węgla i jej dystrybucja,

 • produkcja i dystrybucja siarki mielonej

 • przyjmowanie i magazynowanie siarki granulowanej i pastylkowanej

 • przyjmowanie i magazynowanie toluenu wykorzystywanego do odzysku CS2 w procesie produkcji siarki nierozpuszczalnejRodzaj i charakterystyka występujących substancji niebezpiecznych:

 • dwusiarczek węgla (substancja wysoce łatwo palna, działająca toksycznie na narządy docelowe i drażniąco na skórę i oczy),

 • metan (substancja skrajnie łatwo palna),

 • dwutlenek siarki nie występujący w zakładzie, ale mogący powstać przy spalaniu dwusiarczku węgla (działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową i wywołuje oparzenia),

 • wodorotlenek sodu (powoduje poważne oparzenia),

 • kwas solny (powoduje oparzenia, działa drażniąco na drogi oddechowe).

 • toluen – zagrożenie pożarem i wybuchem par,Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska zakład ze względu na ilość występujących i mogących wystąpić na jego terenie substancji niebezpiecznych zakwalifikowany jest do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W związku z powyższym zakład opracował:

 • Zgłoszenie,

 • Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym,

 • Raport o bezpieczeństwie,

 • Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy.Opracowany przez zakład raport o bezpieczeństwie został zatwierdzony przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach po pozytywnym zaopiniowaniu przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach. Komenda Wojewódzka PSP dodatkowo opracowała dla zakładu Zewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy. Z uwagi na lokalizacje zakładu kontrolę przestrzegania prawa w tym zakresie prowadzi Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busko-Zdroju.


Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia na terenie zakładu:

 • pożar,

 • wybuch,

 • wystąpienie toksycznej chmury podczas wycieku i spalania dwusiarczku węglaW Zakładu Chemicznego na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożeń wytypowano 4 główne scenariusze awarii przemysłowej:

 • uszkodzenie rurociągu doprowadzającego metan (CH4) do pieca na produkcji siarki nierozpuszczalnej

 • uwolnienie się dwusiarczku węgla w wyniku zerwania połączenia elastycznego w czasie rozładunku cysterny

 • utworzenie się chmury pyłu siarki (mieszanina pyłu siarki nieolejowanej) i powietrza w czasie pakowania pakowania siarki nieolejowanej

 • uszkodzenie zbiornika toluenu, wypływ toluenu do tacy, parowanie/pożar rozlewiska, wybuch par.

Niezależnie od wielkości awarii w zasięgach stref śmiertelnych brak zabudowy innej niż zakładowa. Katastroficzna awaria w zakładzie o bardzo małym prawdopodobieństwie wystąpienia może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi w odległości do 1700 m od zakładu.

W celu nie dopuszczenia do powstania na terenie zakładu awarii przemysłowej oraz ograniczenia jej ewentualnych skutków zastosowano organizacyjne i techniczne systemy zabezpieczeń w postaci:

 • systemu zarządzania bezpieczeństwem opartego o zintegrowany system zarządzania obejmujący: ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009, BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004+Cor1.:2009

 • grupy ratownictwa chemicznego i zakładowej służbę ratowniczej (straży pożarnej) wraz z odpowiednim wyposażeniem (samochody i sprzęt ratowniczo-gaśniczy),

 • włączenia urządzeń pod nadzór UDT i TDT,

 • niezależne zasilania w energię elektryczną z sieci państwowej,

 • wyposażenie instalacji produkcyjnych w układy zabezpieczeń przed wzrostem ciśnienia ponad ustalone ciśnienie robocze oraz w układy blokad technologicznych umożliwiających niezwłoczne wyłączenie całości lub poszczególnych węzłów instalacji w przypadku awarii,

 • zachowanie szczelności urządzeń i aparatów,

 • doprowadzenie do instalacji produkcyjnych gazu obojętnego – azotu, o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego,

 • zapewnienie zabezpieczenia w azot gazowy - utrzymywanie stałego zapasu magazynowego azotu ciekłego,

 • hermetyzacja zbiorników operacyjnych z umieszczeniem ich w tacy przeciwrozlewowej,

 • wyposażone instalacji w układy AKPiA, gwarantujące kontrolę procesów,

 • zastosowanie wodnych instalacji zraszaczowych,

 • zapewnienie ciągłości metalicznej rurociągów z CS2 i toluenem wchodzących i wychodzących ze zbiorników i aparatów oraz na całej ich długości,

 • zbocznikowanie poprzez mostki z przewodu miedzianego połączeń kołnierzowych aparatów i rurociągów z CS2,

 • zastosowanie uziemień o odpowiedniej skuteczności i wytrzymałości mechanicznej w celu odprowadzenia elektryczności statycznej, powstającej podczas ruchu cieczy,

 • zminimalizowanie zagrożeń przy rozładunku/załadunku CS2 poprzez odpowiednie wyposażenie stacji załadunku CS2,

 • wykonanie kanalizacji przemysłowej bez zagłębień, bez połączeń gazowych pomiędzy studzienkami,

 • sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi i zbiornikiem wody ppoż. o pojemności 5000 m3,

 • instalacja wodociągowa z hydrantami wewnętrznymi w budynkach,

 • system detekcji dwusiarczku węgla,

 • działko wodne chroniące kolejowe stanowisko rozładowczo-załadowcze CS2,

 • urządzenia elektryczne w strefach zagrożenia wybuchem w wykonaniu przeciwwybuchowym,

 • instalacja pary gaśniczej i azotu,

 • syrena alarmowa,

 • układ zrzutowy zakończony pochodnią W 401,

 • wyposażenie pracowników (w tym firm zewnętrznych dopuszczanych do prac na terenie zakładu) w aparaty ucieczkowe,

 • dwa wiatrowskazy na terenie zakładu.

Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej:

 • W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej ostrzeżenie dla miejscowości mogących znaleźć się w zasięgu negatywnych jej skutków jest przekazywane do Urzędu Gminy w Tuczępach oraz sołtysów zagrożonych wsi.

 • W przypadku wystąpienia awarii na terenie zakładu zaleca się:

 • ludności znajdującej się do 2km od zakładu:

  • wejść do budynku i pozamykać okna oraz drzwi, wyłączyć wentylację mechaniczną,

  • włączyć radioodbiornik lub odbiornik telewizyjny na lokalną stację i czekać na dyspozycje przekazywane przez służby ratownicze,

  • w przypadku ogłoszenia alarmu lub ewakuacji przez służby ratownicze dostosować się do ich poleceń,

 • osoby znajdujące się na otwartej przestrzeni w pobliżu Zakładu:

  • nie zbliżać się do terenu Zakładu,

  • oddalić się od terenu Zakładu udając się prostopadle do kierunku wiatru,

 • osoby znajdujące się w pojazdach samochodowych w pobliżu Zakładu:

  • nie tarasować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych,

  • oddalić się od terenu Zakładu na odległość minimum 2 km.Szczegółowa Instrukcję postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej dla Zakładu Chemicznego Siarkopol S.A. w Dobrowie publikowane jest przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach na stronie internetowej www.straz.kielce.pl

Dobrów, maj 2017

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.