Bezpieczeństwo

Dobrów: wrzesień 2018


Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie GA SIARKOPOL S.A. - Zakład Chemiczny w DobrowieLokalizacja zakładu:
GRUPA AZOTY KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI „SIARKOPOL” S.A.
Zakład Chemiczny
28-142 Dobrów
gmina Tuczępy, powiat buski

Siedziba prowadzącego zakład:
Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.
Grzybów
28-200 Staszów

Dane teleadresowe:
telefon: +48 41 8642636
e-mail: siarkopol@grupaazoty.com
strona internetowa: http://siarkopol.grupaazoty.com

Zakład Produkcji Chemicznej położony jest w obszarze niezabudowanym, w oddaleniu od skupisk ludzkich i traktów komunikacyjnych. Teren Zakładu otoczony jest obszarami zielonymi – lasy, łąki. Najbliższym zamieszkałym terenem jest wieś Wierzbica. Odległość terenu Zakładu od najbliżej położonych zabudowań wynosi ok. 1 km. W odległości ok. 750 m. od zakładu przebiegają tory linii kolejowej trasy LHS i Chmielów - Włoszczowa.

Przedmiotem działalności Zakładu Chemicznego jest:
 • przyjmowanie, magazynowanie i dystrybucja dwusiarczku węgla,
 • przyjmowanie i magazynowanie siarki płynnej,
 • produkcja siarki nierozpuszczalnej i jej dystrybucja,
 • produkcja i dystrybucja siarki mielonej i płatkowanej.

Rodzaj i charakterystyka występujących substancji niebezpiecznych:
 • dwusiarczek węgla (substancja wysoce łatwo palna, działająca toksycznie na narządy docelowe i drażniąco na skórę i oczy),
 • metan (substancja skrajnie łatwo palna),
 • dwutlenek siarki nie występujący w zakładzie ale mogący powstać przy spalaniu dwusiarczku węgla (działa toksycznie w przypadku narażenia drogą oddechową i wywołuje oparzenia),
 • wodorotlenek sodu (powoduje poważne oparzenia),
 • kwas solny (powoduje oparzenia, działa drażniąco na drogi oddechowe).

Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska zakład ze względu na ilość występujących i mogących wystąpić na jego terenie substancji niebezpiecznych zakwalifikowany jest do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W związku z powyższym zakład opracował:
 • Zgłoszenie,
 • Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym,
 • Raport o bezpieczeństwie,
 • Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy.

Opracowany przez zakład raport o bezpieczeństwie został zatwierdzony przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach po pozytywnym zaopiniowaniu przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach. Komenda Wojewódzka PSP dodatkowo opracowała dla zakładu Zewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy. Z uwagi na lokalizacje zakładu kontrolę przestrzegania prawa w tym zakresie prowadzi Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busko-Zdroju.

Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia na terenie zakładu:
 • pożar,
 • wybuch,
 • wystąpienie toksycznej chmury podczas wycieku i spalania dwusiarczku węgla.

Niezależnie od wielkości awarii w zasięgach stref śmiertelnych brak zabudowy innej niż zakładowa. Katastroficzna awaria w zakładzie o bardzo małym prawdopodobieństwie wystąpienia może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi, a w przypadku długotrwałej ekspozycji dla życia ludzi w odległości do 1700 m od zakładu. W przypadku ekspozycji długotrwałej (powyżej 1 godz.) zagrożenie dla zdrowia może występować w odległości do 4100 m.

W celu nie dopuszczenia do powstania na terenie zakładu awarii przemysłowej oraz ograniczenia jej ewentualnych skutków zastosowano organizacyjne i techniczne systemy zabezpieczeń w postaci:
 • systemu zarządzania bezpieczeństwem opartego o zintegrowany system zarządzania obejmujący ISO 9001, BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 50001 oraz ISO/TS 16949:2009,
 • grupy ratownictwa chemicznego i zakładowej służbę ratowniczej (straży pożarnej),
 • włączenia urządzeń pod nadzór UDT,
 • sieci kanalizacji przemysłowej z basenem ścieków przemysłowych okresowo opróżnianym pod kontrolą pracowników,
 • sieci wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami zewnętrznymi i zbiornikiem wody ppoż. o pojemności 5000 m3,
 • instalacji wodociągowej z hydrantami wewnętrznymi,
 • systemu detekcji dwusiarczku węgla,
 • tac przeciwrozlewowych pod zbiornikami z dwusiarczkiem węgla,
 • utrzymywania poduszki ochronnej z wody i azotu w zbiornikach magazynowych dwusiarczku węgla,
 • utrzymywania stałego (niskiego) poziomu wody w tacach przeciwrozlewowych zbiorników magazynowych dwusiarczku węgla, mającej za zadanie odizolować dwusiarczek węgla od powietrza w przypadku jego wycieku do tacy,
 • instalacji zraszaczowych i działka wodnego chroniącego kolejowe stanowisko rozładowczo-załadowcze dwusiarczku węgla,
 • instalacji uziemiającej i odgromowej,
 • stosowanie w strefach zagrożenia wybuchem wyłącznie urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym,
 • zaworów bezpieczeństwa z zrzutem na pochodnię,
 • zapewnienie zasilania w energię elektryczną z trzech różnych źródeł,
 • zastosowania aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z system blokad,
 • hermetyzacji instalacji dwusiarczku węgla,
 • instalacji pary gaśniczej i azotu,
 • wyposażenie zakładowej służby ratowniczej w samochody i sprzęt ratowniczo-gaśniczy.

W przypadku wystąpienia awarii na terenie zakładu zaleca się ludności znajdującej się do 4,1 km od zakładu:
 • wejść do budynku i pozamykać okna oraz drzwi, wyłączyć wentylację mechaniczną,
 • włączyć radioodbiornik lub odbiornik telewizyjny na lokalną stację i czekać na dyspozycje przekazywane przez służby ratownicze,
 • w przypadku ogłoszenia alarmu lub ewakuacji przez służby ratownicze dostosować się do ich poleceń,
 • osoby znajdujące się na otwartej przestrzeni w pobliżu Zakładu:
  • nie zbliżać się do terenu Zakładu,
  • oddalić się od terenu Zakładu udając się prostopadle do kierunku wiatru,
 • osoby znajdujące się w pojazdach samochodowych w pobliżu Zakładu:
  • nie tarasować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych,
  • oddalić się od terenu Zakładu na odległość minimum 4,1 km.SPOSÓB OSTRZEGANIA SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ NA TERENIE GA Siarkopol S.A. - Zakład Chemiczny w Dobrowie
(maj 2018 r.)1. SPOSÓB OSTRZEGANIA SPOŁECZEŃSTWA PRZEZ ZAKŁAD

Zakład do alarmowania najbliższego otoczenia może użyć zakładową syreną alarmową - dźwięki modulowane powtarzane przez 3 minuty; odwołanie alarmu - sygnał ciągły nadawany przez 3 minuty.

2. SPOSÓB OSTRZEGANIA SPOŁECZEŃSTWA PRZEZ WŁAŚCIWE TERYTORIALNIE ORGANY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Właściwe terytorialnie organy administracji publicznej mogą we własnym zakresie podejmować decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub o ogłoszeniu komunikatu. Będzie to realizowane poprzez:
 • syreny alarmowe - zamontowanych na budynkach użyteczności publicznej, a także w urzędach i obiektach OSP,
 • urządzenia nagłaśniające - przenośne, zamontowane na samochodach (również Policji),
 • ogłoszenia w mediach - emitowane w lokalnych rozgłośniach radiowych oraz telewizji regionalnych,
 • Internet - strony internetowe podmiotów publicznych, w tym aktywne paski na stronach internetowej KW PSP w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
 • Aplikację na urządzenia mobilne RSO - Regionalny System Ostrzegania.

W przypadku ogłaszania alarmu przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej sygnał alarmowy będzie ogłoszony zgodnie z poniższą tabelą:

Lp. Rodzaj alarmu Sposób ogłoszenia alarmów
akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu wizualny sygnał alarmowy
1 Ogłoszenie alarmu Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)
dla
Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej
2 Odwołanie alarmu Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)
dla


W przypadku ogłaszania komunikatów ostrzegawczych przez właściwe terytorialnie organy administracji publicznej, komunikaty będą ogłaszane zgodnie z poniższą tabelą:

Lp. Rodzaj komunikatu Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu
akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu
1 Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie około godz min może nastąpić skażenie

………………

(podać rodzaj skażenia) w kierunku (podać kierunek)
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj skażenia)
dla
2 Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniam Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj zakażenia)
dla
3 Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców

………………

(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj klęski)
dla


3. SPOSÓB POSTĘPOWANIA SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ

W przypadku zaobserwowania w otoczeniu zakładu sytuacji, która mogłaby wskazywać na wystąpienie awarii, opuść jak najszybciej rejon zagrożenia i udaj się w bezpieczne miejsce z dostępem do masmediów (radio, TV, internet).

Po otrzymaniu informacji o wystąpieniu awarii przemysłowej:
 • Nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia.
 • Włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej lub włącz aplikację RSO na urządzeniu mobilnym. Komunikaty mogą być również przekazywane przez ruchome środki nagłaśniające.
 • Wysłuchaj uważnie lub przeczytaj nadawane komunikaty, w których m. in. będzie podane miejsce ewakuacji. Staraj się na bieżąco śledzić treść kolejnych komunikatów.
 • Postępuj zgodnie z poleceniami przekazywanymi w komunikatach.

Wychodząc z domu pamiętaj o zabraniu:
 • dokumentów osobistych,
 • telefonu komórkowego wraz z ładowarką,
 • recept oraz leków przyjmowanych stale,
 • przyborów toaletowych,
 • odzieży na zmianę,
 • śpiworów,
 • latarki,
 • ważnych dokumentów rodzinnych (polisy ubezpieczeniowe, akta notarialne, papiery wartościowe, książeczki szczepień, legitymacje ubezpieczeniowe, testamenty itp.),
 • kluczy do domów, pojazdów, sejfów, itp.,
 • mienia małych gabarytów, które posiada znaczną wartość.

 • Wychodząc z domu:
 • wyłącz dopływ wszystkich mediów do budynku/mieszkania (gaz, prąd, woda),
 • wyłącz wentylatory, urządzenia grzewcze i klimatyzację,
 • opuść rolety oraz zamknij wszystkie okna i drzwi wejściowe,
 • poinformuj sąsiedztwo o wystąpieniu awarii i konieczności ewakuacji,
 • w przypadku, gdy wiesz, że ktoś z sąsiedztwa ma problemy z ewakuacją lub nie ewakuował się (osoby starsze, niepełnosprawne) zgłoś ten fakt służbom ratowniczym oraz zaopiekuj się tymi osobami do czasu udzielenia im profesjonalnej pomocy.

 • Udaj się w rejon zbiórki ewakuowanych, który został podany w treści komunikatów.

  Szczegółowa Instrukcję postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej dla Zakładu Chemicznego Siarkopol S.A. w Dobrowie publikowane jest przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach na stronie internetowej www.straz.kielce.pl.

  Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.