Bezpieczeństwo

Dobrów: sierpień 2015 r. Informacja
na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania

w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

na terenie Zakładu Chemicznego SIARKOPOL S.A. w Dobrowie Lokalizacja zakładu: GRUPA
AZOTY
KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI „SIARKOPOL”
S.A.Zakład
Chemiczny 28-142 Dobrówgmina Tuczępy,
powiat buskiSiedziba prowadzącego zakład: Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”
S.A.Grzybów28-200 StaszówDane teleadresowe: telefon: +48 41 8642636e-mail:
siarkopol@grupaazoty.
comstrona “www” http://siarkopol.grupaazoty.com/pl/spolka/zakladchem      Zakład
Produkcji Chemicznej położony jest w obszarze niezabudowanym, w oddaleniu od
skupisk ludzkich i traktów komunikacyjnych. Teren Zakładu otoczony jest
obszarami zielonymi – lasy, łąki. Najbliższym zamieszkałym terenem jest wieś
Wierzbica. Odległość terenu Zakładu od najbliżej położonych zabudowań wynosi
ok. 1 km.
W odległości ok. 750 m.
od zakładu przebiegają tory linii kolejowej trasy LHS i Chmielów - Włoszczowa.Przedmiotem działalności Zakładu Chemicznego jest:-       
przyjmowanie, magazynowanie i dystrybucja
dwusiarczku węgla,-       
przyjmowanie i magazynowanie siarki płynnej,-       
produkcja siarki nierozpuszczalnej i jej
dystrybucja,-       
produkcja i dystrybucja siarki mielonej i
płatkowanej.Rodzaj i charakterystyka występujących substancji
niebezpiecznych:-       
dwusiarczek węgla (substancja wysoce łatwo palna,
działająca toksycznie na narządy docelowe i drażniąco na skórę i oczy),-       
metan (substancja skrajnie łatwo palna),-       
dwutlenek siarki nie występujący w zakładzie ale
mogący powstać przy spalaniu dwusiarczku węgla (działa toksycznie w przypadku
narażenia drogą oddechową i wywołuje oparzenia),-       
wodorotlenek sodu (powoduje poważne oparzenia),-       
kwas solny (powoduje oparzenia, działa drażniąco
na drogi oddechowe).Zgodnie z ustawą
Prawo Ochrony Środowiska zakład ze względu na ilość występujących i mogących
wystąpić na jego terenie substancji niebezpiecznych zakwalifikowany jest do
grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.W związku z powyższym zakład opracował:-       
Zgłoszenie,-       
Program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym,-       
Raport o bezpieczeństwie,-       
Wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy.Opracowany
przez zakład raport o bezpieczeństwie został zatwierdzony przez Świętokrzyskiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach po pozytywnym
zaopiniowaniu przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Kielcach.
Komenda Wojewódzka PSP dodatkowo opracowała dla zakładu Zewnętrzny Plan
Operacyjno-Ratowniczy. Z uwagi na lokalizacje zakładu kontrolę przestrzegania
prawa w tym zakresie prowadzi Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Busko-Zdroju.Rodzaje zagrożeń
możliwych do wystąpienia na terenie zakładu:-       
pożar,-       
wybuch,-       
wystąpienie toksycznej chmury podczas wycieku i
spalania dwusiarczku węgla.Niezależnie od wielkości awarii w zasięgach stref śmiertelnych brak
zabudowy innej niż zakładowa. Katastroficzna awaria w zakładzie o bardzo małym
prawdopodobieństwie wystąpienia może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi w
odległości do 1700 m
od zakładu.W celu nie dopuszczenia
do powstania na terenie zakładu awarii przemysłowej oraz ograniczenia jej
ewentualnych skutków zastosowano organizacyjne i techniczne systemy
zabezpieczeń w postaci:-        systemu zarządzania bezpieczeństwem opartego o zintegrowanym
system zarządzania obejmujący ISO 9001,-       
grupy ratownictwa chemicznego i zakładowej służbę
ratowniczej (straży pożarnej), -       
włączenia urządzeń pod nadzór UDT,-       sieci kanalizacji przemysłowej z basenem ścieków
przemysłowych okresowo opróżnianym pod kontrolą pracowników,-       
sieci wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami
zewnętrznymi i zbiornikiem wody ppoż. o pojemności 5000 m3,-       
instalacji wodociągowej z hydrantami wewnętrznymi,-       
systemu detekcji dwusiarczku węgla,-       
tac przeciwrozlewowych pod zbiornikami z dwusiarczkiem
węgla,-       utrzymywania poduszki ochronnej z wody i azotu w
zbiornikach magazynowych dwusiarczku węgla,-       
utrzymywania stałego (niskiego) poziomu wody w
tacach przeciwrozlewowych zbiorników magazynowych dwusiarczku węgla, mającej za
zadanie odizolować dwusiarczek węgla od powietrza w przypadku jego wycieku do
tacy,  -       
instalacji zraszaczowych i działka wodnego
chroniącego kolejowe stanowisko rozładowczo-załadowcze dwusiarczku węgla,-       
instalacji uziemiającej i odgromowej,-       
stosowanie w strefach zagrożenia wybuchem wyłącznie
urządzeń elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym,-       
zaworów bezpieczeństwa z zrzutem na pochodnię,-       
zapewnienie zasilania w energię elektryczną z
trzech różnych źródeł,-       
zastosowania aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z
system blokad,-       
hermetyzacji instalacji dwusiarczku węgla,-       
instalacji pary gaśniczej i azotu,-       
wyposażenie zakładowej służby ratowniczej w samochody
i sprzęt ratowniczo-gaśniczy.W przypadku wystąpienia awarii na terenie zakładu zaleca
się ludności znajdującej się do 2
km
od zakładu:-       
wejść do budynku i pozamykać okna oraz drzwi, wyłączyć
wentylację mechaniczną,-       
włączyć radioodbiornik lub odbiornik telewizyjny na
lokalną stację i czekać na dyspozycje przekazywane przez służby ratownicze,-       
w przypadku ogłoszenia alarmu lub ewakuacji przez
służby ratownicze dostosować się do ich poleceń,-       
osoby znajdujące się na otwartej przestrzeni w pobliżu
Zakładu:

 •           nie zbliżać
  się do terenu Zakładu,
 •      oddalić się
  od terenu Zakładu udając się prostopadle do kierunku wiatru,-       
osoby znajdujące się w pojazdach samochodowych w
pobliżu Zakładu:

 •           nie tarasować
  dróg dojazdowych dla służb ratowniczych,
 •      oddalić się
  od terenu Zakładu na odległość minimum
  2 km.Szczegółowa Instrukcję postępowania
mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej dla Zakładu Chemicznego
Siarkopol S.A. w Dobrowie publikowane jest przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży
Pożarnej w Kielcach na stronie internetowej www.straz.kielce.pl   Rozdzielnik:- strona internetowa Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol”
S.A. http://siarkopol.grupaazoty.com/pl/spolka/bezpieczenstwo-     siedziba Zakładu Chemicznego,-   wójt gminy Tuczępy – w celu przekazania do  jednostek organizacyjnych systemu oświaty i
pomocy społecznej, zakładów opieki zdrowotnej oraz do innych podmiotów i
instytucji służących społeczeństwu, które mogą zostać dotknięte skutkami
poważnej awarii na terenie Zakładu Chemicznego w Dobrowie,-       KW PSP Kielce (Wewnętrzny Plan
Operacyjno-Ratowniczy). 

Serwis Grupy Azoty wykorzystuje pliki cookies. Zasady ich używania wraz z informacjami o ustawieniach plików cookies w przeglądarkach internetowych, zostały szczegółowo opisane w dziale Polityka Prywatności. Korzystając z serwisu akceptują Państwo jej postanowienia.